Една от основните грижи на „Рационал-сервиз“ ООД е сигурността на лични данни на физическите лица – наши клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Тази „Политика за поверителност“ цели да разясни защо събираме и как използваме предоставената ни от Вас информация и лични данни. Тази политика се отнася до събираните лични данни от клиентите на „Рационал-сервиз“ ООД, ЕИК BG201906598, седалище и адрес на управление гр. Варна, м. Зеленика №537, телефонен номер: 0898319352, наричано навсякъде по-долу за краткост „Дружеството“ или „Ние“/ в качеството му на Администратор на лични данни.

Моля, преди да станете наш клиент и/или да използвате нашия сайт, прочетете внимателно настоящото изложение, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”. Ще обработваме личната информация, предоставена ни от Вас по начина, който е описан в тази Политика.

Ние спазваме следните принципи при обработване на Вашите лични данни:
1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – това означава, че ние обработваме Вашите данни само когато за това е налице правно основание, добросъвестно и по прозрачен спрямо Вас начин.
2. Принцип на ограничение на целите – това означава, че ние събираме Вашите данни само за конкретни, изрично указани по-долу в настоящата Политика легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
3. Принцип на свеждане на данните до минимум – това означава, че ние събираме само такъв обем от данни, който е сведен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
4. Принцип на точност – ние предприемаме всички разумни и достъпни ни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
5. Принцип на ограничение на съхранението – ние съхраняваме данните за период, не по-дълъг от нормативно определения от приложимото законодателство на Република България или за срок, необходим за целите, за които се обработват данните.
6. Принцип на лоялност и поверителност – ние осигуряваме подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме съответните и достъпни за нас подходящи технически или организационни мерки като се отчита наличната технология.
 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

За Ваше улеснение, по-долу Ви предоставяме разбираемо защо обработваме Вашите лични данни:
1. За сключване и изпълнение на договорни правоотношения;
2. Събираме лични данни и ги обработваме, за да отговорим на законовите и регулаторните изисквания;
3. Осъществяване на контакт по повод Ваше запитване.
4. В други, не упоменати по-горе случаи, когато това е наше законово задължение или е необходимо с цел защита на легитимен или обществен интерес.

Лични данни, които събираме:

„Рационал-сервиз“ ООД, като Администратор на лични данни, най – често събира от Вас следните лични данни,  за да се свържем с Вас и да Ви изпратим оферта, уведомление или друга информация:

Име, Телефон, Имейл адрес.

С кого споделяме Вашите лични данни?
Ще използваме всички необходими мерки, за да се уверим, че предоставената ни от Вас информация се съхранява надеждно и сигурно.
Публични органи – като съдилища, прокуратура, органи по националната сигурност, регулаторни органи – комисии и други;
Счетоводители, одитори, адвокати, IT -специалисти.

Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме, с която и да е друга компания за нейна собствена употреба.
Предаване на данни в друга държава без Ваше съгласие, „Рационал-сервиз“ ООД няма да предава данните Ви в друга държава, членка на ЕС или трета държава.


Мерки за защита на лични данни
„Рационал-сервиз“ ООД  прилага множество технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни: съхраняване данните на сървъри, снабдени с надеждни съвременни защити и протоколи за сигурност; контрол на достъпа до лични данни чрез ограничаване на лицата, имащи право да обработват данните; използване на пароли за достъп; ограничение за използване на мобилни устройства /лаптопи, телефони/ при обработване и съхранение на лични данни; прилага мерки по сигурността на помещенията и местата в тях, където се съхраняват лични данни; приема вътрешни актове, относно защитата на лични данни; изисква от своите партньори, доставчици на услуги и други лица, на които споделя лични данни да прилагат съответни мерки по защита на личните данни.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за минимално необходимия за тях срок.
Ако вече не сте наш клиент, ние ще съхраняваме Вашите данни само за минималния период от време, необходим за защита на нашите интереси и права и в съответствие с наложените ни законови и регулаторни задължения.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Вие имате право на достъп до съхраняваната информация за Вас
Вашето право на достъп може да се използва в съответствие със закона за Защита на Личните Данни в България и приложимото законодателство на ЕС в областта на личните данни.
Моля имате предвид, че Вашето право на достъп не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН)

Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттегляте  своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Ние ще изпълним Вашето искане в разумен срок и доколкото е допустимо по силата на действащи законови регулация.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

Точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

Вие сте възразили срещу обработването за периода на проверка дали законните основания, посочени от нас имат преимущество пред интересите Ви.


Когато обработването е ограничено съгласно т.1 по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието Ви или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.


Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването съгласно т. 1 по-горе, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА

Всички промени, които правим в нашата Политика за в бъдеще, ще бъдат обявени на нашия интернет сайт своевременно и тези промени ще бъдат в сила от датата на публикуването им.
Ако извършим някакви материални или значителни промени в тази Политика, ние ще направим усилие да Ви информираме на имейл, съобщение на Сайта или други договорени начини за комуникация.