Оперативна програма

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Рационал-сервиз ООД бе успешно одобрен за получаване на безвъзмездна помощ по договор № BG16RFOP002-2.073-11141-C01 от проект №BG16RFOP002-2.073-0186-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния …