Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Оперативна програма
Европейски съюзи оперативна програма

Рационал-сервиз ООД бе успешно одобрен за получаване на безвъзмездна помощ по договор № BG16RFOP002-2.073-11141-C01 от проект №BG16RFOP002-2.073-0186-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране. Получената безвъзмездна помощ е 100%.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 772 броя, като стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 6 276 742.07 лева.